ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเรียบร้อยแล้ว

 

1.กรณีที่ท่านซื้อหลักสูตรการเรียนรู้ไปแล้วนั้นเกิดความไม่พอใจ ท่านสามารถดำเนินการขอคืนเงินได้เต็มจำนวนภายใน 30วันหลังจากชำระค่าหลักสูตรเรียบร้อย

 

2.โค้ชเดวิดเป็นเพียงผู้สอนโดยการสอนจากสอนจากประสบการณ์เป็นหลัก มิได้แอบอ้างความรู้จากแหล่งใด ท่านได้ยอมรับความรู้จากหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้ว

3.ข้าพเจ้ายอมรับหลักสูตรการสอนและจะไม่ทำการบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ สื่อการสอนโดยที่ไม่รับอนุญาตจากเจ้าของหลักสูตร หากมีการละเมิดยินดีให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

4.ข้อมูลในการสั่งซื้อ หรือลงทะเบียนจะถูกเก็บใว้เป็นความลับของลูกค้าจะไม่มีการเผยแพร่สู่แหล่งอื่นถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า